Redakční rada

Zásady pro zveřejňování příspěvků na webu Karlovarské listy

Článek l

Úvodní ustanovení

 1. Server Karlovarské listy (dále KVL) vznikl spojením nezávislých osob, které mají zájem na zveřejňování netradičních a palčivých témat především v Karlovarském kraji. Finanční krytí nákladů spojených s vydáváním KVL, z čehož vyplývá prioritně vydávání i tištění materiálů, které zajišťuje společnost Viain, s.r.o.
 2. KVL se vydávají za účelem poskytování informací především občanům  Karlovarského kraje a poskytuje informace se týkají činností Městských úřadů, Rad měst a obcí a zastupitelstev měst, obcí a Kraje. Dále  sdělení odborů radnic, kulturního života především v Karlovarském kraji. Ostatní příspěvky se koordinují ve vztahu k rozsahu prostoru na stránkách i ve vztahu k rozsahu finančního krytí nákladů spojených s vydáváním. Práva a povinnosti vydavatele se neřídí Tiskovým zákonem.

 

Článek 2

Zveřejňování příspěvků

 1. Příspěvky se zveřejňují zásadně podepsané (uvedení jména, iniciálu, popř. jako zdroj redakce ) s tím, že za redakci jedená určený člen redakce (redakční rady)
 2. Příspěvky politických stran a hnutí se uveřejňují pouze formou prezentace jednotlivých politických stran a hnutí i formou  placené inzerce s označením textu dole vpravo (komerční příspěvek) řízené ceníkem zveřejněným na webových stránkách www.karlovarskelisty.cz.
 3. Poskytovatel příspěvku do KVL musí mít písemný souhlas soukromé osoby, vyskytující se na fotografiích, které mají být zveřejněny, vyjma osob veřejně činných a známých. Zároveň poskytovatel příspěvku musí mít souhlas osoby, která je zmíněna v článku.

Článek 3

Omezení při zveřejňování příspěvků

 1. Ve KVL nebudou zveřejňovány příspěvky:

a) nepravdivé, hanlivé, pomlouvačné bez důkazu

b) diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry;

c) bez identifikačních znaků pisatele (neověřené anonymy);

d) příspěvky od politických stran a hnutí formou neplaceného článku.

 1. U příspěvků jednotlivých dopisovatelů vzhledem platí, že mohou vystupovat pod iniciály, které jsou redakcí ověřeny. Výjimky se dohodnou předem s redakční radou.
 1. V případě nutnosti zveřejňování vyhlášek, směrnic, pokynů a dalších právních norem, určených občanům je dle jejich obsáhlého znění zveřejněna v KVL (otištěna) důležitá, či informativní část a dále může následovat odkaz na zveřejnění v jiných informačních zdrojích, např. ve vývěsní skříňce, nebo na webových stránkách apod.
 2. Redakční rada si vyhrazuje právo zaslané články rozsáhlého charakteru tyto redakčně krátit a upravit při zachování obsahu sdělení, nebo v časovém limitu požádat autora o příslušné zkrácení do výše stanoveného rozsahu.
 3. Přednostně budou vybírány příspěvky aktuální a příspěvky institucí, které hradí finanční náklady na vydávání KVL.
 4. Inzerce pro parlamentní a senátní volby se řídí § 16 odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, v platném znění.

 

Článek 4

Příprava vydávání 

 1. Příspěvky určené ke zveřejnění  (mimo reklamy a upoutávky) shromažďuje prostřednictvím elektronické pošty – e-mailů, nosičů CD, DVD nebo flesh disků, šéfredaktor KVL, který také připravuje vlastní články, popř. úsek redakce KVL. Příspěvky se zasílají v příloze Wordu, dle dříve stanovených zásad.
 2. Denní čas uzávěrky vydání KVL je vždy v 14:00 hod. pokud není v tiráži uvedeno jinak.
 3. V každém vydání jsou zveřejňovány pravidelné rubriky, či další aktuální příspěvky.
 4. Články, které obdrží redakce po uzávěrce, nebudou ten den vydány (otištěny).
 5. Zadání do tisku a distribuci zajišťuje od 1.9.2019 vydavatel frma Viain, s.r.o.
 6. Korekturu provádí dle daných zásad pověřený korektor. Obdobně výběr a jednání s tiskárnou zajišťuje vydavatel.
 7. Příspěvky i fotografie od dopisovatelů nejsou honorovány. Každý dopisovatel zaručuje svá vlastní autorská práva.

Článek 5

Redakční rada

 1. Redakční rada je zpravidla tříčlenná, kterou vede předseda.
 2. V čele Redakční rady stojí předseda, který svolává jednání rady, radu řídí a je zodpovědný za její činnost.
 3. Redakční rada se také podílí na příspěvcích do KVL, dle dohody z jednání, např. oslovuje zájmové skupiny či fyzické osoby, organizace, představitele města i obcí mikroregionu, kraje ke zpracování a zaslání aktuálního článku. Členové rady také mohou osobně přispívat do Zpravodaje.
 4. Redakční rada spolu s šéfredaktorem rozhoduje o případných změnách obsahové a grafické podoby KVL, dbá na jednotnost vzhledu a důstojné vydání.
 5. Redakční rada řeší stížnosti, návrhy ve věci obsahu a grafické úpravy KVL.
 6. Redakční rada rozhoduje o zveřejnění, případně nezveřejnění sporných příspěvků občanů i organizací. Při záměru nezveřejnění toto osobně projedná se zainteresovanými stranami a sjednotí řešení. Rada si vyhrazuje právo tento sporný článek odložit do doby vyjasnění daných okolností.

Článek 6

Inzerce v KVL

 1. Inzerci shromažďuje určený redaktor KVL, a to vždy do data uzávěrky.
 2. Ve Zpravodaji KVL nebude zveřejňována inzerce nepravdivá, nebo vulgární.
 3. Velikost reklamy může být na celou stránku, polovinu, nebo čtvrtinu.
 4. O umístnění černobílé reklamy rozhoduje redakční rada.
 5. Řádková inzerce má pouze textovou podobu. Lze podat maximálně 11. Řádkovou inzerci. a-30 znaků včetně mezer a čárek.
 6. Vzpomínky, blahopřání a poděkování jsou zpoplatněny (111,-Kč vč. DPH). Maximální rozsah textu je 600 znaků včetně mezer a jedna fotografie. K uveřejnění blahopřání je nutný písemný souhlas žijící osoby, které se blahopřeje.
 7. Ceny inzerce naleznete v příloze, nebo na stránkách KVL.

Zásady pro zveřejňování a vydávání v KVL jsou platné od 1. 4. 2019

Součástí zásad je příloha č. 1 ceník KVL

V Karlových Varech 15.3.2019

 

 


Příloha č. 1

CENÍK INZERCE

CENÍK BAREVNÉ INZERCE
Rozměr inzerce barevně barevně barevně
roler 
330×630 px 330×330 px 800×150 px
Cena/ týden 500 Kč 200 Kč 800 Kč
14 dní 800 Kč 300 Kč 1 100 Kč
měsíc 1 400 Kč 500 Kč 2 000 Kč
3 měsíce 2 500 Kč 1 000 Kč 3 000 Kč
6 měsíců 4 000 Kč 2 000 Kč 5 000 Kč
rok 6 500 Kč 3 000 Kč 8 000 Kč

 

Při opakované inzerci nabízíme slevu:

3 měsíce (tři inzerce stejného rozsahu během jednoho kalendářního roku) – 10%

6 měsíců (šest inzercí stejného rozsahu během jednoho kalendářního roku) – 15%

celoročně 20%

 

Vzpomínka / blahopřání / poděkování 111,- Kč. (K blahopřání a poděkování je zapotřebí písemný souhlas osoby, které se přeje/děkuje)

Řádková inzerce:

 • řádek má 30 znaků (včetně mezer)
 • cena inzerce je kalkulována za řádek 10,- Kč
 • fotofrafie 200 x 200 px –  90,-Kč
 • platba probíhá na účet
 • sleva při opakování se na řádkovou inzerci nevztahuje

Kulturní akce škol sleva 80% (grafická inzece).

Politická inzerce (volební kampaně) + 100%

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Bc.Michal Riško, Dis.
Mgr.Květoslava Snížková 
Miloš Korýš
kontakt : redakce@karlovarskelisty.cz