Etický kodex redakce

REKLAMA
 1. Každý člen nebo spolupracovník redakce (dále jen „člen redakce“) Karlovarské Listy.cz (dále jen „KL“), který se podílí na tvorbě, editaci, korektuře či publikaci textu, se musí řídit platnými právními předpisy České republiky a EU a dodržovat rámec všeobecného vnímání dobrých mravů.
 2. Člen redakce KL musí pracovat v souladu autorskoprávními předpisy.
 3. Člen redakce KL musí poskytovat čtenářům pravdivé, přesné, ověřené a nezkreslené informace.
 4. Člen redakce KL odmítá vydávat nepravdivé či jen částečně pravdivé informace pod jakýmkoliv nátlakem.
 5. Člen redakce KL přináší co nejpřesnější a nejucelenější informace, snaží se o to, aby text nebyl zkreslen nevhodným titulkem nebo fotkou. Za nevhodný titulek lze považovat i ten, který obrací původní vyznění textu.
 6. Člen redakce KL musí v textu rozlišovat fakta od osobních názorů.
 7. Názory, komentáře, glosy či autorské analýzy, které jsou vkládány členem redakce KL, jsou jasně a srozumitelně odděleny od redakčních materiálů. Autor názoru a případný zdroj musí být vždy uveden.
 8. Člen redakce KL, který žádá o informace, se musí představit jako redaktor KL a sdělit důvod, proč je potřebuje znát.
 9. Člen redakce KL nepoužívá pro získávání informací či fotografií nepoctivé prostředky. Nesmí také využít dobré víry kohokoliv.
 10. Pokud člen redakce KL čerpá z cizího zdroje, musí být tento zdroj vždy uveřejněn.
 11. Při přebírání článků z jiných médií člen redakce KL uvede (či „odkáže na“) původní zdroj.
 12. Identita zdroje může být utajena kvůli jeho ochraně nebo z jiného závažného důvodu. V případě utajení zdroje v souvislosti s článkem spojeným s možným rizikem žalob musí být s identitou utajeného zdroje seznámen šéfredaktor či vedení redakce KL.
 13. Člen redakce KL uvádí zdroj fotografií a videí a ověřuje možnost užití těchto materiálů, pokud se jedná o přebírané věci, například ze sociálních sítí.
 14. Člen redakce KL, který se podílí na textu, by se měl vyvarovat vulgarit.
 15. Pokud je v článku o někom informováno negativně, dotčená osoba/společnost musí vždy dostat prostor ke svému vyjádření. Takovéto vyjádření musí být vždy uvedeno v článku. Pokud oslovený nereaguje v adekvátní době, v článku musí být tato skutečnost zmíněna, stejně jako počet urgencí, kdy bylo o vyjádření usilováno.
 16. Přímé citace člen redakce KL neupravuje. Pokud přeci jenom musí být upraveny, nesmí ztratit svůj význam a měly by být konzultovány s jejich autorem.
 17. Pokud člen redakce KL plánuje nebo připravuje obsah, jehož zveřejnění by mohlo být spojeno s rizikem žaloby, musí jeho uveřejnění konzultovat s šéfredaktorem redakce KL, ředitelem redakce KL nebo ředitelem KL. Člen redakce KL si v takovém případě musí ponechat všechny materiály, ze kterých vycházel, pro případnou dokumentaci u soudního řízení.
 18. Pokud se v článku vyskytne chyba či nepřesná informace, která by mohla kohokoliv poškodit, musí být v co nejbližší době opravena členem redakce KL, který ji objevil nebo byl pověřen její opravou.
 19. Člen redakce KL nepublikuje zpravodajské články vycházející pouze z informací z jednoho zdroje. Výjimku tvoří zprávy z agentur, texty statistického charakteru či různé projevy, u kterých je zdroj informací jasný.
 20. Člen redakce KL respektuje soukromí osob, o kterých informuje. Veřejně známé osoby požívají menší ochrany než běžní státní občané. Známá osoba má větší odpovědnost za své jednání vůči společnosti.
 21. Člen redakce KL musí mít na vědomí, že veškerá jeho soukromá vyjádření, která jsou publikována na sociálních sítích, mohou být vnímána jako postoj redakce KL, proto se vyvaruje jakýchkoliv vyjádření, která jsou v rozporu s postojem redakce KL nebo v rozporu s Etickým kodexem redakce KL.
 22. Prostřednictvím sociálních sítí nebude člen redakce KL kritizovat práci redakčních kolegů, a to ani z konkurenčních médií. Jedinou výjimkou je upozornění na faktické chyby nebo nepřesnosti v publikovaném obsahu.
 23. Člen redakce KL zachová loajalitu svému titulu. Pokud to nebude výslovně a explicitně požadováno, nikdo nebude poskytovat žádné informace, které se týkají plánovaného uveřejňování a plánů redakčního týmu. Pokud bude člen redakce PK osloven k poskytnutí takové informace, zdvořile tazatele odmítne s tím, že tyto informace je kompetentní podat šéfredaktor redakce KL nebo vedení společnosti.
 24. Člen redakce KL nepřijme dar nebo výhodu, pokud by tím byla ohrožena jeho objektivita a nestrannost. Pokud se člen redakce KL rozhodne přijmout jakýkoliv dar či výhodu, předem o tom informuje šéfredaktora redakce KL.
 25. Každý zaměstnanec a člen redakce KL bude v maximální možné míře chránit všechna osobní a citlivá data, se kterými přijde do styku, zavazuje se respektovat a dodržovat veškeré interní předpisy týkající se ochrany těchto dat a ochrany soukromí a zároveň se zavazuje plně respektovat a dodržovat platnou legislativu ČR a EU týkající se ochrany těchto dat a ochrany soukromí.

Napište nám, co Vás trápí