14. června 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Dodržuji zákony, musím ty peníze chtít

KVListy

REKLAMA

Pro velké množství příběhů lidí, kteří přišli řešit své zejména finanční problémy se naše redakce rozhodla zveřejnit kolik dnes stojí podání ruky u osob, které vám z lásky k bližnímu pomáhají.

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. § 7 a 11 – Úkony právní služy

Sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby činí z tarifní hodnoty

 1. do 500 Kč
 2. přes 500 Kč do 1 000 Kč – 500 Kč,
 3. přes 1 000 Kč do 5 000 Kč – 1 000 Kč,
 4. přes 5 000 Kč do 10 000 Kč – 1 500 Kč,
 5. přes 10 000 Kč do 200 000 Kč – 1 500 Kč a 40 Kč za každých za­počatých 1000 Kč, o kte­ré hodnota převyšuje 10 000 Kč,
 6. přes 200 000 Kč do 10 000 000 Kč – 9 100 Kč a 40 Kč za každých započatých 10 000 Kč, o které hodnota převyšuje 200 000 Kč,
 7. přes 10 000 000 Kč – 48 300 Kč a 40 Kč za každých započatých 100 000 Kč, o které hodnota převyšuje 10 000 000 Kč.

(1) Mimosmluvní odměna náleží za každý z těchto úkonů právní služby:

 1. převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb,
 2. první porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení nebo obhajoby, je-li klientovi zástupce nebo obhájce ustanoven soudem,
 3. další porada s klientem přesahující jednu hodinu,
 4. písemné podání nebo návrh ve věci samé, výzva k plnění se základním skutkovým a právním rozborem předcházející návrhu ve věci samé,
 5. účast při vyšetřovacích úkonech v přípravném řízení, a to každé započaté dvě hodiny,
 6. prostudování spisu při skončení vyšetřování, a to každé započaté dvě hodiny,
 7. účast při úkonu správního nebo jiného orgánu, účast na jednání před soudem nebo jiným orgánem, a to každé započaté dvě hodiny,
 8. sepsání právního rozboru věci,
 9. jednání s protistranou, a to každé dvě započaté hodiny,
 10. návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu před zahájením řízení, odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření a vyjádření k nim,
 11. odvolání, dovolání, návrh na obnovu řízení, žaloba pro zmatečnost, popřípadě stížnost proti rozhodnutí o návrhu na obnovu řízení a vyjádření k nim,
 12. podnět k podání stížnosti pro porušení zákona a vyjádření ke stížnosti pro porušení zákona,
 13. sepsání listiny o právním jednání.

 

(2) Mimosmluvní odměna ve výši jedné poloviny náleží za každý z těchto úkonů právní služby:

 1. návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu po zahájení řízení, návrh na zajištění důkazů nebo dědictví,
 2. návrh na opravu odůvodnění rozhodnutí, na odstranění následků zmeškání lhůty a na změnu rozhodnutí odsuzujícího k plnění v budoucnu splatných dávek nebo k plnění ve splátkách,
 3. odvolání proti rozhodnutí, pokud nejde o rozhodnutí ve věci samé, a vyjádření k takovému odvolání,
 4. návrhy a stížnosti ve věcech, ve kterých se rozhoduje ve veřejném zasedání, a vyjádření k nim, s výjimkou odvolání, návrhu na obnovu řízení a podnětu ke stížnosti pro porušení zákona,
 5. jde-li o výkon rozhodnutí, za první poradu s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení, za sepsání návrhu na zahájení řízení, vyjádření k návrhu, zastupování při jednání a sepsání odvolání proti rozhodnutí,
 6. účast při jednání, při kterém došlo pouze k vyhlášení rozhodnutí,
 7. účast při přípravě jednání,1d)
 8. jednoduchá výzva k plnění.

 

(3) Za úkony právní služby neuvedené v odstavcích 1 a 2 náleží odměna jako za úkony, jimž jsou svou povahou a účelem nejbližší.

 

 

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.