Dodržuji zákony, musím ty peníze chtít

REKLAMA

Pro velké množství příběhů lidí, kteří přišli řešit své zejména finanční problémy se naše redakce rozhodla zveřejnit kolik dnes stojí podání ruky u osob, které vám z lásky k bližnímu pomáhají.

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. § 7 a 11 – Úkony právní služy

Sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby činí z tarifní hodnoty

 1. do 500 Kč
 2. přes 500 Kč do 1 000 Kč – 500 Kč,
 3. přes 1 000 Kč do 5 000 Kč – 1 000 Kč,
 4. přes 5 000 Kč do 10 000 Kč – 1 500 Kč,
 5. přes 10 000 Kč do 200 000 Kč – 1 500 Kč a 40 Kč za každých za­počatých 1000 Kč, o kte­ré hodnota převyšuje 10 000 Kč,
 6. přes 200 000 Kč do 10 000 000 Kč – 9 100 Kč a 40 Kč za každých započatých 10 000 Kč, o které hodnota převyšuje 200 000 Kč,
 7. přes 10 000 000 Kč – 48 300 Kč a 40 Kč za každých započatých 100 000 Kč, o které hodnota převyšuje 10 000 000 Kč.

(1) Mimosmluvní odměna náleží za každý z těchto úkonů právní služby:

 1. převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb,
 2. první porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení nebo obhajoby, je-li klientovi zástupce nebo obhájce ustanoven soudem,
 3. další porada s klientem přesahující jednu hodinu,
 4. písemné podání nebo návrh ve věci samé, výzva k plnění se základním skutkovým a právním rozborem předcházející návrhu ve věci samé,
 5. účast při vyšetřovacích úkonech v přípravném řízení, a to každé započaté dvě hodiny,
 6. prostudování spisu při skončení vyšetřování, a to každé započaté dvě hodiny,
 7. účast při úkonu správního nebo jiného orgánu, účast na jednání před soudem nebo jiným orgánem, a to každé započaté dvě hodiny,
 8. sepsání právního rozboru věci,
 9. jednání s protistranou, a to každé dvě započaté hodiny,
 10. návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu před zahájením řízení, odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření a vyjádření k nim,
 11. odvolání, dovolání, návrh na obnovu řízení, žaloba pro zmatečnost, popřípadě stížnost proti rozhodnutí o návrhu na obnovu řízení a vyjádření k nim,
 12. podnět k podání stížnosti pro porušení zákona a vyjádření ke stížnosti pro porušení zákona,
 13. sepsání listiny o právním jednání.

 

(2) Mimosmluvní odměna ve výši jedné poloviny náleží za každý z těchto úkonů právní služby:

 1. návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu po zahájení řízení, návrh na zajištění důkazů nebo dědictví,
 2. návrh na opravu odůvodnění rozhodnutí, na odstranění následků zmeškání lhůty a na změnu rozhodnutí odsuzujícího k plnění v budoucnu splatných dávek nebo k plnění ve splátkách,
 3. odvolání proti rozhodnutí, pokud nejde o rozhodnutí ve věci samé, a vyjádření k takovému odvolání,
 4. návrhy a stížnosti ve věcech, ve kterých se rozhoduje ve veřejném zasedání, a vyjádření k nim, s výjimkou odvolání, návrhu na obnovu řízení a podnětu ke stížnosti pro porušení zákona,
 5. jde-li o výkon rozhodnutí, za první poradu s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení, za sepsání návrhu na zahájení řízení, vyjádření k návrhu, zastupování při jednání a sepsání odvolání proti rozhodnutí,
 6. účast při jednání, při kterém došlo pouze k vyhlášení rozhodnutí,
 7. účast při přípravě jednání,1d)
 8. jednoduchá výzva k plnění.

 

(3) Za úkony právní služby neuvedené v odstavcích 1 a 2 náleží odměna jako za úkony, jimž jsou svou povahou a účelem nejbližší.