Kotek porušuje demokratické zákony, úředníci ale nekonají

REKLAMA

Nejen zamlžená privatizace Bochovského statku krátce po sametové revoluci, a pochybné převody miliónů z Ruska přes Kotkovo firmu, kterou vzápětí prodal ruskému podnikateli jsou zrůdné příklady, které ho jednoznačně diskvalifikují i po tehdejší amnestii. I přes to Kotek veřejně činný.

Současné Kotkovo herecké výkony jsou zjevně více motivovány blížícími se krajskými volbami, než pracovitostí. Pokud se nejedná o sprosté urážení jeho kolegů v zastupitelstvu, Kotek veřejně porušuje zákony.

Kotek jako zastupitel Karlovarského kraje a města Karlovy Vary, koná rebelii  jak sám uvádí, ale  svými skutky už porušuje demokratické zákony naší země. Naposledy se tak stalo, když si bez souhlasu majitele, jimž je město Karlovy Vary na jeho stožár vyvěsil bez souhlasu, neoprávněně vlajku Tibetu.

Jak by to tady vypadalo, kdyby každý Kotek dělal co chtěl?

Kotkovi hrozí pokuta 50 tisíc korun a úředníci zatím nic nekonají  i přes to, že jsou zveřejněna i videa o Kotkově porušování zákona. Idnes je toho důkazem. Vlajka bez povolení vysela na stožáru města a to se nesmí.

Podle právníků se hulvát Kotek jednoznačně dopustil přestupku :

     § 47 Přestupky proti veřejnému pořádku

 • (1) Přestupku se dopustí ten, kdo
 • a) neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci,
 • b) poruší noční klid,
 • c) vzbudí veřejné pohoršení,
 • d) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství,
 • e) úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení,
 • f) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání veřejných tělovýchovných, sportovních nebo kulturních podniků anebo v místech určených k rekreaci nebo turistice,
 • g) jako návštěvník před zahájením organizovaného sportovního utkání, v jeho průběhu nebo při jeho zakončení má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jeho identifikaci,
 • h) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení,
 • i) neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa.
 • (2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c) lze uložit pokutu do 5000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. d) pokutu do 20000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. e) a f) pokutu do 3000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. g) pokutu do 10000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. h) a i) pokutu do 50 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d), f), g) a h) lze spolu s pokutou uložit zákaz pobytu.

  § 50 Přestupky proti majetku

 • (1) Přestupku se dopustí ten, kdo
 • a) úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo zničením či poškozením věci z takového majetku nebo se o takové jednání pokusí,
 • b) úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek nebo si přisvojí cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby,
 • c) úmyslně ukryje nebo na sebe nebo jiného převede věc, která byla získána přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno.
 • (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 15 000 Kč nebo zákaz pobytu.