13. července 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Je hejtman Kulhánek lhář?

KVListy

REKLAMA

O tom, jak si politici přisvojují to, co jim vůbec nepatří, by historie Karlových Varů po osmileté vládě Petra Kulhánka mohla něco vyprávět.

Reakce na odpověď Petra Kulhánka, kritika jeho počínání ve prospěch vybrané skupiny obyvatel z nevýrobní sféry překračuje zřejmě další politickou metu.

To, že politici v Karlovarském symfonickém orchestru, který Kulhánek zpolitizoval, a po dobu svého vládnutí v Karlových Varech na úkor jiných městských organizací protěžoval je známé.

Politici a kamarádi z orchestru chtějí víc.

Kromě tučných platů za to, že nepracují je lákavé získat za peníze občanů i honosné sídlo v srdci lázní. Faktem je, že muzikanti jsou členové politického hnutí KOA, ve kterém je i hejtman Kulhánek. A když je potřeba, tak umí dobře zahrát i na struny emocí u mnoha občanů.

Za málo muziky, jen když se korunky sypou…


I o tom je otevřená reakce z pera poslankyně Jana Mračkové Vildumetzové z hnutí ANO.

Vážený pane hejtmane Kulhánku,

je neuvěřitelné, že si jako hejtman Karlovarského kraje dovolíte zaslat všem zastupitelům zkreslené, neúplné a v některých pasážích dokonce lživé informace, týkající se rekonstrukce Císařských Lázní. Námi požadovaná revokace usnesení Rady Karlovarského kraje a požadavek na urychlené obnovení veškerých pozastavených stavebních prací a striktní dodržování schváleného postupu a termínů, se neopírá o žádné domněnky, jak píšete, ale o následující fakta.

V minulých dnech jsme se spojili s Ministerstvem kultury a požadovali jejich stanovisko k pozastavení prací a změnám v projektové dokumentaci, o kterých rozhodla Rada Karlovarského kraje svým usnesením z 22. března bod číslo 71 (RK 339/03/21). Zjistili jsme, že ministerstvo do současné doby nemá od kraje žádnou informaci o pozastavení prací a připravovaných změnách v projektu.

Nedokážeme pochopit, jak můžete během probíhající rekonstrukce v hodnotě mnoha stovek milionů korun, rozhodnout o jakékoliv změně nebo pozastavení prací, když nemáte jednoznačné stanovisko poskytovatele dotace, nemáte stanovisko dotčených orgánů.

Jako hejtman Karlovarského kraje byste si měl být vědom následků plynoucích ze svého jednání, kterými může být pozastavení popřípadě vracení dotace, úhrady vícenákladů nebo nedodržení schválené termínu rekonstrukce. Obáváme se, že Váš postup je bezhlavý, riskantní a bude mít neskutečné následky. Ministerstvo kultury jasně říká, že pokud by příjemce dotace předložil návrh změny závazku (např. návrhu dodatku ke Smlouvě o dílo s generálním dodavatelem stavby), bude tento záměr posuzovat jak Ministerstvo kultury, tak Ministerstvo financí, a to zejména s ohledem na podmínky účasti státního rozpočtu spojené s cílem, účelem akce, naplnění závazných ukazatelů, ale i z hlediska 3E. Samotné rozhodnutí o poskytnutí dotace má jasně stanovený termín pro dokončení.

Rekonstrukce Císařských lázní je v historii Karlovarského kraje jednou z největších investičních akcí v jeho dvacetileté existenci. Vy, který jste v čele kraje teprve několik měsíců, si dovolíte jednat a rozhodovat o takto zásadní věci v momentě, kdy v ruce nemáte žádné stanovisko ministerstva kultury, žádné stanovisko dotčených orgánů, dovolíte si dokonce tvrdit, že změna zastřešení je změnou velmi malou a nepodstatnou. V materiálu rady z 22. března je v důvodové zprávě jasně uvedeno, pokud rada kraje rozhodne o změně střechy z prosklené na neprosklenou, takové řešení je nad rámec uzavřeného memoranda, navíc bude muset dojít ke komplexní změně dalších částí projektu ve všech aspektech (požární řešení celé budovy, nové řešení vzduchotechniky, řešení dalších technologií pro celou budovu a další), přičemž ke všem změnám bude nutné získat vyjádření dotčených orgánů. Z nám dostupných informací je patrné, že pokud nastane jakákoliv pochybnost ze strany poskytovatele dotace o průběhu rekonstrukce, dojde ihned k pozastavení financování celého projektu. Byli jsme informováni, že všechny změny musí být projednané předem, nikoliv až poté, co jste rozhodl o zastavení prací a zadal jste přípravu změn v projektu.

Tímto Vás tedy žádáme, abyste neprodleně zaslal všem zastupitelům materiál předložený k jednání rady ze dne 22. března a to včetně důvodové zprávy a všech příloh. Opětovně Vás vyzýváme k revokaci usnesení přijatého 22. března Radou Karlovarského kraje a žádáme o řádné projednání všech Vámi zamýšlených změn a kroků se zastupiteli. Dále žádáme, aby veškeré zásahy do probíhající rekonstrukce Císařských lázní byly konzultovány s poskytovatelem dotace, byl dodržován obsah memoranda uzavřeného mezi Karlovarským krajem a městem Karlovy Vary a bylo zajištěno zejména právní posouzení navrhovaného zastavení stavebních prací a změn v projektu. Bez těchto stanovisek nemůžete dle našeho i právního názoru o ničem rozhodnout, natož zastavovat probíhající práce.

Věříme, že v momentě, kdy by došlo k výše popsanému zastavení financování projektu nebo bylo dokonce konstatováno závažné pochybení z Vaší strany, vyvodíte Vy osobní zodpovědnost.

Zastupitele Karlovarského kraje žádáme, aby si předmětný materiál řádně a pečlivě přečetli a uvědomili si, jak špatně a nezodpovědně vedení kraje postupuje. Níže přikládáme předmětné usnesení rady kraje ze dne 22. března 2021.

Rada Karlovarského kraje č. RK 339/03/21

– bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě

– konstatuje, že projekt vybudování koncertního sálu v Atriu Císařských lázní je společným projektem Karlovarského kraje a statutárního města Karlovy Vary

– bere na vědomí, že změnami projektu iniciovanými a realizovanými Karlovarským krajem může dojít k posunutí ukončení realizace projektu

– pověřuje vedoucí odboru řízení projektů, aby objednala úpravu projektové dokumentace ve věci zhotovení neprosklené a zateplené střechy atria v rámci autorského dozoru generálního projektanta akce a v souladu s tím pozastavila veškeré činnosti, které nebudou v souladu s budoucí podobou střechy, kdy v této věci je oprávněna vycházet z odhadů generálního projektanta stavby, neboť v současné době není možné určit, kterých všech celků se zamýšlená změna dotkne, přičemž o krocích bude průběžně informovat Radu karlovarského kraje

– souhlasí s pozastavením části prací na stavbě, které již probíhají, nebo dle harmonogramu stavby mají být zahájeny, a které se pojí ke změně využití Atria včetně dopadů do ostatních částí stavby pro potřeby umístění koncertního sálu v objektu Císařských lázní

Termín kontroly: 07. 06. 2021

Za zastupitelský klub hnutí ANO

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová


Faulů má Kulhánek už za sebou více. Možná i proto jeho páteř je tak velmi ohebná.


Tuhle lež primátor už pod koberec nezamete

Karlovy Vary rok 2010 „Štve mne, že ve městě je všechno založeno na osobních nebo obchodních…


Kulhánek byl líný řekl prezident

Při návštěvě Karlovarského kraje prezidentem republiky Milošem Zemanem došlo mimo jiné, také na pracovní setkání s…


Volby se blíží, Kulhánek a hnutí KOA faulují kolegy

Jak vede kampaň s faulováním svých kolegů hnutí KOA v čele s primátorem Kulhánkem? Jako každé…


 

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.